Obchodní podmínky

 • Řezbované podložky
 • Frézované podložky
 • Řezbované rámy
 • Podložky pod preparace
 • Předchozí
 • Další

Soňa Trňáková - Řezbářství Trňákovi, se sídlem 687 04 Sušice 139,  ICO:87567172,  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.podlozkypodtrofeje.cz , dále jen prodávající

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen e-shop obchodu), který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.podlozkypodtrofeje.cz.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba (dále jen kupující), která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující objednáním zboží přes e-shop obchodu souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. E-shop obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu dle individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. E-shop obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Cena za dodání zboží na Slovensko bude prodávajícím sdělena kupujícímu dodatečně.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu obchodu.

2.4. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží, které „vloží“ kupující do nákupního košíku e-shopu obchodu.

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen objednávka).

2.4.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT  OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese 68704 Sušice 139

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 322508173/0800, vedený u České spořitelny a.s (dále jen „účet prodávajícího“);

3.1.4. online platbou přes bezpečnou platební bránu Paypal. Platbu je možné provést platebními kartami VISA a MasterCard na účet prodávajícího č. 322508173/0800, vedený u České spořitelny a.s (dále jen „účet prodávajícího");

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před zahájením výroby zboží. Splatnost bude vyznačena prodávajícím v zálohové faktuře. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že pokud dojde k úpravě zboží na přání zákazníka, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku takto upraveného zboží. Úpravou zboží se rozumí zejména změna rozměrů a vzhledu výrobku oproti rozměrúm a vzhledu, který je uveden v popisu a vyobrazení výrobku na stránkách výrobce - e-shopu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Soňa Trňáková – Řezbářství Trňákovi: trnak@uh.cz

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14-ti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů  a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.5. Odstoupení od smlouvy zašle kupující písemně na adresu prodávajícího:

Soňa Trňáková, Sušice 139. 687 04, případně elekronicky na adrese: trnak@uh.cz.

Formulář “Odstoupení od smlouvy” musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Název zboží

 2. Číslo objednávky

 3. Datum objednání

 4. Datum obdržení

 5. Cena zboží

 6. Jméno, příjmení a adresa

 7. Číslo účtu pro vrácení platby

 8. Místo, datum a podpis

5. Odpovědnost za vady

5.1. Prodávající poskytuje na dodané výrobky záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady způsobené vlastnostmi použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením.

5.2. Kupující uplatní právo z vadného plnění (reklamaci) písemně na adrese prodávajícího:

Soňa Trňáková, Sušice 139. 687 04, případně elekronicky na adrese: trnak@uh.cz.

5.3. „V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

6. přeprava a dodání zboží

6.1. Zboží (podložky pod lovecké trofeje) je zasíláno:

  1. Českou poštou – Balík do ruky

  2. Českou poštou – Balík na poštu

  3. PPL

  4. DPD
  5. Osobní odběr na adrese prodávajícího

Způsob doručení zboží určuje kupující. Riziko za kvalitu doručení nese prodávající.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 5% prodejní ceny za 1 den skladného a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností.

8.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra.6/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých  a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

8.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; že zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; že přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a že v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

9. záverečná ustanovení

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Soňa Trňáková, 687 04 Sušice 139, adresa elektronické pošty , trnak@uh.cz, telefon +420737440316.

9.4. Bezpečnostní testy captcha ochraňují volné formuláře a knihu návštěv na naší webové stránce. Zabraňují vyplňování a odesílání formulářů různými automatizovanými nástroji, které by do formulářů nebo knihy návštěv mohly umísťovat nevyžádanou reklamu nebo odkazy na pochybné stránky.

 

V Sušicích dne 17.5.2017

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti